Privacy policy

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IT4Sale B.V. is statutair gevestigd in Etten-Leur en houdt aldaar kantoor aan de Tussendonk 3.

Doel
Wij verwerken persoonsgegevens met verschillende doelen. Die verwerking gebeurt deels nog handmatig, maar veelal met behulp van computers, smartphones, tablets, servers, databases etc., zodat er sprake is van (gedeeltelijk) geautomatiseerde verwerking.

Doelen hiervoor zijn:
• Onderhouden van contacten;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen
• Een goede efficiënte dienstverlening
• Verrichten van (administratieve) handelingen
• Bieden van begeleiding op maat
• Beheer cliëntenbestand
• Facturering
• Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens om klanten nader te informeren met e-mailberichten, blogs en nieuwsbrieven

Herkomst
De persoonsgegevens worden niet altijd rechtstreeks door ons verkregen van de persoon in kwestie zelf. Wij verwerken ook persoonsgegevens die worden verkregen van een derde, zoals de Kamer van Koophandel.

Grondslag
In verreweg de meeste gevallen zullen de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de toestemming die wij daartoe heeft gekregen of zal de verwerking noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Wij dragen er in ieder geval zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens altijd in verhouding staat tot het doel van de verwerking (dus proportioneel is). En wij zorgen ervoor dat het doel van de verwerking niet op een andere, minder ingrijpende, manier kan worden bereikt (en voldoet aan de eis van subsidiariteit).

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens die worden verwerkt zullen nooit langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is, dan wel vereist is op grond van de wet.

Maatregelen
De persoonsgegevens die worden verwerkt worden door ons beschermd door de organisatorische en technische maatregelen die wij daarvoor hebben getroffen. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan: firewalls, versleuteling van de persoonsgegevens evenals zowel fysieke als administratieve toegangscontroles. Door deze maatregelen wordt het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk gemaakt.

Website
Bijzondere aandacht in dit verband verdient onze website. Via deze website verzamelen wij IP-adressen van de bezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. De IP-adressen worden verzameld om bij te houden hoeveel bezoekers de website bezoeken. Daarnaast worden de IP-adressen ingezet om de site veilig en toegankelijk te houden.

Derden
Uiteraard werken wij samen met andere partijen. In bepaalde gevallen ontkomen wij er niet aan om persoonsgegevens aan deze partijen door te sturen.
Mocht dat noodzakelijk zijn dan zullen wij ook persoonsgegevens doorsturen aan een partij die is gevestigd in een zogenoemd ‘derde land’, waarmee is bedoeld een land buiten de Europese Economische Ruimte.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij gebruik van de ERP / CMS software.
Deze derden mogen uw persoonsgegeven slechts verwerken in het kader van voornoemde doeleinden. Zij mogen de persoonsgegevens niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden.

Uw rechten
Als u dat van ons verlangt, zullen wij inzichtelijk maken welke persoonsgegevens van u worden verwerkt (recht op inzage). Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren (recht op rectificatie) of zelfs volledig te verwijderen (recht om vergeten te worden). Wij zullen u daarna op de hoogte stellen van die door u verzochte correctie of wissing.

Wanneer u bij ons bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons ook verzoeken om de verwerking (tijdelijk) te beperken.
Met betrekking tot de persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt en die door ons worden verwerkt met uw toestemming, kun u altijd verlangen dat deze gegevens worden overgedragen aan een door u aan te wijzen derde.

Indien uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming door ons worden verwerkt, kunt u deze toestemming altijd weer intrekken.
Het intrekken van uw toestemming zal echter niet altijd tot gevolg hebben dat de persoonsgegevens worden verwijderd. Het kan immers zijn dat het verwerken of slechts behouden van de persoonsgegevens gebeurt op basis van een andere grondslag.
Om misbruik van deze rechten te voorkomen, verzoeken wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen indien u ons een verzoek doet. Gelieve daarbij u BSN en uw pasfoto onleesbaar te maken.

Functionaris Gegevensbescherming
Om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt ook op een juiste manier zijn beveiligd en om te waarborgen dat dit zo blijft, hebben wij ervoor gekozen om vrijwillig een zogenoemde Functionaris Gegevensbescherming te benoemen. Deze functionaris is benoemd op grond van zijn professionele kwaliteiten en, in het bijzonder, zijn deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk op het gebied van gegevensbescherming.
De functionaris is ook het eerste aanspreekpunt voor degenen die hun rechten zoals die hierboven zijn beschreven wensen uit te oefenen. Mocht u bijvoorbeeld inzage wensen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunt u dit verzoek aan de functionaris richten. Ook met klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met deze functionaris.

De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming zijn:
Dennis Pelger
dennis@it4sale.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht u ontevreden zijn over de wijze waarop wij omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens te klagen.

Deze privacyverklaring is opgesteld door Asselbergs en Klinkhamer Advocaten, gevestigd te Etten-Leur en is auteursrechtelijk beschermd.